ก.ล.ต. สั่งการ STARK เดดไลน์ 17 ก.ค. ส่งรายงานตรวจสอบกรณีพิเศษ

STARK

ก.ล.ต. สั่งการ STARK เดดไลน์ 17 ก.ค.นี้ ต้องส่งรายงานตรวจสอบกรณีพิเศษ หลังขยายเวลาจาก 16 มิ.ย.ตามคำขอ พร้อมย้ำต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ด้วย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ล.ต. สั่งการให้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ขยายขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในประเด็นที่ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีความผิดปกติ โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ต่อมา STARK มีหนังสือขอขยายระยะเวลาในการนำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 30 วัน เป็นภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากปริมาณข้อมูลในขอบเขตที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากและมีปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารรายการเดินบัญชี (bank statement) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทนั้น

ก.ล.ต. พบว่าการดำเนินการตรวจสอบ special audit ของ STARK มีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่มีประเด็นที่ต้องใช้เวลาในการขอเอกสาร bank statement จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และผู้สอบบัญชีมีเหตุที่จะต้องขยายขอบเขตการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลจากประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผลการตรวจสอบ special audit ระยะแรกแล้ว พร้อมทั้งได้มีการกล่าวโทษ STARK กรรมการ อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารของ STARK รวม 10 ราย และมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดและห้ามไม่ให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวไป เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566


ก.ล.ต. จึงขยายระยะเวลานำส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตามที่ STARK ได้ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้เปิดเผยผล special audit ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกันด้วย