ก.ล.ต. แจง อายัดทรัพย์สิน “STARK-บริษัทลูก” เหตุทำผิดหลายกระทง

STARK

สำนักงาน ก.ล.ต. เผย STARK นำส่งรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ พร้อมขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 2 แจงอยู่ระหว่างพิจารณา ยืนยันอายัดทรัพย์สิน “STARK-บริษัทลูก” เหตุทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ทั้งตกแต่งบัญชี-ให้ข้อมูลขายหุ้นกู้เป็นเท็จ-ทุจริตหลอกลวง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (extended-scope special audit) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม STARK แจ้งว่า ผลการตรวจสอบที่นำส่งมาแล้วนั้น ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีความคืบหน้าในแต่ละส่วนประมาณร้อยละ 50-75

ทั้งนี้ STARK แจ้งว่า เนื่องจาก ก.ล.ต. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท แม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้กลุ่มบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด แต่ทำให้เกิดข้อจำกัดต่าง ๆ อีกหลายประการ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบพิเศษให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตามที่ ก.ล.ต. สั่งการได้ จึงขอขยายระยะเวลานำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 ซึ่ง ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะขยายเวลาตามที่ STARK ขอมาหรือไม่ และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป


อนึ่ง การอายัดทรัพย์สินในกรณีนี้ ได้ดำเนินการด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 267 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) สืบเนื่องจาก ก.ล.ต ได้กล่าวโทษบุคคล รวม 10 ราย เป็นชุดแรก ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้ดำเนินคดีกรณีตกแต่งงบการเงิน เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง อันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ