OTO กรรมการตรวจสอบ แจ้งขอลาออกอีกราย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO

OTO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “ภัทรกฤช” ทำหนังสือขอลาออกจากกรรมการตรวจสอบ-กรรมการอิสระ มีผล 27 ก.ค. 2566

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ ได้ทำหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เนื่องจากมีภารกิจอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

               

ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีการแจ้งเตือนผู้ลงทุนเกี่ยวกับการเข้าซื้อขายในหุ้น OTO เนื่องจากสภาพการซื้อขายหุ้น OTO ที่ค่อนข้างผิดปกติโดยไม่มีปัจจัยสนับสนุน

ขณะที่มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ OTO มีการเทขายหุ้นออกมาจำนวนมาก จากนั้นผู้บริหารของบริษัทก็มีการทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ช่วงระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566

นอกจากนี้ OTO ช่วงที่ผ่านมา ยังพบว่า มีผู้บริหารและกรรมการทยอยลาออกอย่างต่อเนื่อง