เปิดประวัติ “กุลยา ตันติเตมิท” อธิบดีสรรพากรหญิง คนแรกของประเทศไทย

กุลยา ตันติเตมิท
กุลยา ตันติเตมิท

โผไม่พลิก เปิดประวัติ “กุลยา ตันติเตมิท” อธิบดีสรรพากรหญิงคนแรกของประเทศไทย ลูกหม้อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดีกรีแน่นปึ้ก

เรียกได้ว่าเป็น “ตัวเต็ง” แบบไม่มี “พลิกโผ” สำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อ “ลวรณ แสงสนิท” ขยับขึ้นไปนั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงการคลัง ชื่อของ “กุลยา ตันติเตมิท” ก็โดดเด่นขึ้นมารับไม้ต่อทันที

ทั้งดีกรี ทั้งประวัติการทำงาน ทั้งสายบังคับบัญชา เรียกได้ว่า “ครบถ้วน”

               

เพราะ “กุลยา” คือ ลูกหม้อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เช่นเดียวกับ “ลวรณ” เช่นเดียวกับ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

ประวัติด้านการศึกษา “กุลยา” จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโทถึง 2 ฉบับ คือ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (MS), Brandeis University, USA และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA), Boston University, USA จากนั้นก็จบปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (PhD) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University, USA

ประวัติการทำงาน
“กุลยา” เติบโตมาจาก สศค. ช่วงปี 2554-2556 ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค, จากนั้นปี 2556-2559 ขยับขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และปี 2559 ขึ้นที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ก่อนจะลัดฟ้าโกอินเตอร์ไปรับตำแหน่ง กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก ช่วงปี 2561-2563

จากนั้นกลับมารับราชการอีกครั้ง ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ช่วงปี 2563 และต่อมาในปี 2564 ก็ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และย้ายไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน กระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็น “อธิบดีกรมสรรพากรหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์” จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ในที่สุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
เป็นกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต, ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และกรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในตำแหน่งอื่นที่ผ่านมา
“กุลยา” ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ธนาคารกรุงไทย, กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย, กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด และกรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย