กรมบัญชีกลางเคาะเบิกค่าฉีดยาเข้าวุ้นตา 3,000 บาท/ครั้ง เริ่ม 1 ธ.ค. 66

ทิวาพร ผาสุข

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์เบิกจ่ายตรงค่ายา-ค่าบริการ ผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตาเบิกได้ 3,000 บาทต่อครั้ง พร้อมเพิ่มรายการยาที่เป็นยาชีววัตถุชนิดใหม่เบิกได้ 5 รายการ จากเดิม 3 รายการ เริ่ม 1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เข้ารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตา ปีละประมาณ 5,000 คน ใช้งบประมาณปีละประมาณ 700 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางการคลัง กรมบัญชีกลางจึงร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายารักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อม ด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตาให้สอดคล้องกับแนวทางเวชปฏิบัติ

               

พร้อมทั้งกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราเบิกจ่ายค่ายาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดให้สามารถเบิกจ่ายค่าบริการการฉีดยาเข้าวุ้นตาได้ในอัตรา 3,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของสถานพยาบาล และกำหนดเพิ่มรายการยาที่เป็นยาชีววัตถุชนิดใหม่สำหรับฉีดเข้าวุ้นตาให้สามารถเบิกจ่ายได้ 5 รายการ (จากเดิมเบิกได้ 3 รายการยา)

“การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้างต้นให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป”

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 681 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2127-7000 ต่อ 6850 และ 6851 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0-2270-6400 ในวันและเวลาราชการ