สินมั่นคงฯ ตั้ง “ชาญยุทธ แสงแดง” เป็นกรรมการคนใหม่ หลังบอร์ดลาออกไป 5 ราย

สินมั่นคง

สินมั่นคงประกันภัย แจ้งมติบอร์ดแต่งตั้ง “ชาญยุทธ แสงแดง” เป็นกรรมการบริษัทแทนคนที่ลาออกไป หลังจากก่อนหน้านี้บอร์ดทยอยลาออกไปแล้ว 5 ราย

วันที่ 8 มกราคม 2567 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชาญยุทธ แสงแดง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทน กรรมการที่ลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ กรรมการบริษัท ทยอยลาออกไปแล้ว จำนวน 5 รายด้วยกัน เริ่มตั้งแต่

1.นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

2.นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566

3.นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ลาออกจากกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566

4. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากมีภารกิจอื่นหลายประการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566


5.นายสันทัด สงวนดีกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากมีภารกิจอื่นหลายประการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566