คตง. เคาะเลือก “มณเฑียร เจริญผล” เป็นผู้ว่าฯ สตง. คนใหม่

มณเฑียร เจริญผล

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงมติเลือก “มณเฑียร เจริญผล” เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่แทน “ประจักษ์ บุญยัง”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า วันนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แทนนายประจักษ์ บุญยัง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ

โดยเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 7 คน มาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

หลังจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาลงมติเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผลปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ลงมติเลือกนายมณเฑียร เจริญผล เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงถึง 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ดังนั้น นายมณเฑียร เจริญผล จึงเป็นผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 12 และมาตรา 13 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และได้มีมติเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ทั้งนี้ นายมณเฑียร เจริญผล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน