สตง.เปิดรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่

สตง สรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เปิดรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ 7 คน แทนที่ “ประจักษ์ บุญยัง” ครบวาระดำรงตำแหน่ง เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา 12  มาตรา 13 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคล ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (แทน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และปิดการรับสมัครแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562 ข้อ 9 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการ สรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมจำนวน 7 คน เรียงตามลำดับที่สมัคร ดังนี้

  1. นางกุลิสราพ์ บุญทับ – รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  2. นางดวงตา ตันโช – อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
  3. นางวิภัสรา ผลลาภทวี – อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  4. นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล – อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  5. นายมณเฑียร เจริญผล – รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  6. นางเกล็ดนที มโนสันติ์ – รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  7. นางภัทรา โชว์ศรี – รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อนึ่ง หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายซื่อดังกล่าวข้างต้น

กรุณาจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังประธานคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครบุคคลและสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 นี้

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 12


โดยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14