สตง. ประกาศรับสมัครผู้ว่าการคนใหม่ ชี้ต้อง “ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์”

สตง.

สตง. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แทน “ประจักษ์” ที่จะครบวาระ ระบุคุณสมบัติต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์-มีความรู้-ความเชี่ยวชาญ-ประสบการณ์การตรวจเงินแผ่นดิน เริ่มยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (30 ต.ค.) ถึง 30 พ.ย. 66

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

               

สำหรับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 12 โดยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14

ทั้งนี้ ผู้สมัครมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2273-9696