สรรพากร เอาแน่ เก็บภาษีธุรกิจข้ามชาติ เปิดฟังความเห็นถึง 15 มี.ค.นี้

กรมสรรพากร

กรมสรรพากรเดินหน้าเก็บภาษีธุรกิจข้ามชาติ ดึงเงินเติมกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง 15 มี.ค.นี้

วันที่ 2 มีนาคม 2567 รายงานจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. … (PILLAR 2 -GLOBAL ANTI-BASE EROSION RULES)

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกำไร (OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) (Inclusive Framework on BEPS) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 140 เขตเศรษฐกิจรวมทั้งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง 2 เสาหลักในการจัดการความท้าทายทางภาษีที่เกิดจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy) เพื่อเป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย

1.Pillar 1 การจัดสรรกำไรและสิทธิการจัดเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises (MNEs)) ขนาดใหญ่ เพื่อให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และ

2.Pillar 2 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ (Global Minimum Tax) จากกลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติขนาดใหญ่ เพื่อลดการแข่งขันทางภาษีระหว่างประเทศ (Tax Competition) โดยกำหนดให้กลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติขนาดใหญ่เสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate (ETR)) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอมาตรการรองรับ Global Minimum Tax ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ดำเนินการตรากฎหมายหรือกำหนดแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้

1.การจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มตามหลักการของ Pillar 2

2.การจัดสรรรายได้จากการจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มตามหลักการของ Pillar 2 ให้แก่กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินรายได้ดังกล่าว

3.การจัดส่งข้อมูลผู้ชำระภาษีส่วนเพิ่มให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ กรมสรรพากรเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว ตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย หรือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567