แจกเงิน 10,000 บาท ครม. รับข้อเสนอแนะป้องกันการทุจริตจาก ป.ป.ช.

เงินดิจิทัลวอลเล็ต
ภาพจาก Canva

ครม. รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ก่อนคณะกรรมการนโยบายฯ ชุดใหญ่ ประชุมวันนี้ เคาะรายละเอียดโครงการ

วันที่ 10 เมษายน 2567 รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า วานนี้ (9 เม.ย.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet) ตามที่คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทราบต่อไป

ขณะเดียวกัน ครม. ให้คณะกรรมการนโยบายฯ เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet) โดยให้คณะกรรมการนโยบายฯ สรุปผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการ/ความเห็นในภาพรวม แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 สัปดาห์

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายฯ รายงานว่า 1. ในคราวการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมได้มีมติ (1) รับทราบสรุปข้อเสนอแนะฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเอกสารจากการแถลงข่าวของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

โดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับข้อเสนอแนะฯ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเรื่องดังกล่าว (20 กุมภาพันธ์ 2567) และ (2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ คือ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยรับฟังความคิดเห็นให้รอบคอบและครบถ้วน รวมทั้งรายงานผลการรวบรวมข้อเท็จจริงและความเห็นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป

Advertisment

2.ต่อมานายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 83/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูล ความเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะทำงานร่วม และมีอธิบดีกรมการค้าภายในและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเลขานุการคณะทำงานร่วม)

โดยมีหน้าที่และอำนาจในการรวบรวมข้อมูล ความเห็น ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อเสนอแนะฯ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และประเด็นความเห็นด้านเศรษฐกิจและสภาวะความเป็นอยู่ของภาคธุรกิจและประชาชน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ

เพื่อประกอบการพิจารณา และแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

3.คณะทำงานรวบรวมข้อมูล ความเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน (คณะทำงานฯ) ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 มีมติเห็นชอบในหลักการของประเด็นคำถามเพื่อใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูล ความเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนและหน่วยงานต่าง ๆ และรายชื่อหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูล ความเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ

Advertisment

ซึ่งคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตามมติที่ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะเสนอผลการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาต่อไป