AOT แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เริ่มมีผลตั้งแต่ 22 เม.ย.63

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1.แต่งตั้ง นายชยธรรม์ พรหมศร เป็นกรรมการ ทอท. แทนกรรมการซึ่งขอลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

2.แต่งตั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่ง กรรมการกําหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จึงทําให้องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้

2.1นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.2นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ
2.3นางณัฐฏจารี อนันตศิลป์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ