ตลท.สั่ง POLAR แจงข้อมูลเพิ่มกรณีศาลสั่งคุ้มครองห้ามจดทะเบียนตั้งบอร์ด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้ POLAR เร่งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนภายในวันที่ 28 เม.ย.63 กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน และกรณีผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จากัด (มหาชน) (POLAR) ชี้แจงข้อมูล 2 ประเด็น คือ

1.กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน

2.กรณีผู้ถือหุ้นยื่นขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 100)

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริษัทได้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

1.ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และขอห้ามมิให้จำเลยนำมติที่ประชุมดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณ์มีคาสั่งว่า การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของจำเลย ส่วนฟ้องของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทหลังศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคาสั่งหรือคาพิพากษานั้น ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นกาหนด 7 วันนับแต่วันที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เว้นแต่โจทก์จะยื่นคำขอฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

2.มีกรรมการบางท่านได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากข้อมูลที่บริษัทชี้แจงยังไม่ชัดเจนเพียงพอ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ประสานให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็ว แต่จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการชี้แจงข้อมูลในประเด็นดังนี้ให้ชัดเจน

1. การดำเนินการของบริษัทและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทหลังจากศาลอุทธรณ์มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว และความคืบหน้าในการยื่นขอฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ รวมถึงความคืบหน้าของคดีที่มีการฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

2.ความคืบหน้าในการดาเนินการและกรอบเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอย้ำให้บริษัทเร่งชี้แจงข้อมูลข้างต้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ