ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือบจ.เพิ่มเติม บรรเทาผลกระทบโควิด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียน 6 ประเภทหลักทรัพย์ “กองอสังหาฯ-อินฟราฟันด์-รีท/ทรีสต์-ETF-DW-DR” เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ (Record Date) สำหรับหลักทรัพย์บางประเภท ดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT, Trust) ปรับปรุงเกณฑ์เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์

โดยให้สามารถแจ้ง Book Closing Date หรือ Record Date เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการได้ หากผู้ออกหลักทรัพย์มีมติกำหนด Book Closing Date หรือ Record date ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.

2. กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ให้แจ้ง Book Closing Date หรือ Record Date เพื่อสิทธิใดๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักทรัพย์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ยังคงเป็นระยะเวลาที่ทำให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

ผู้ลงทุนและผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/rulebook/#/circular/content/27144?lang=th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ