เพิ่มร้านกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เข้าโครงการ “คนละครึ่ง”

คนละครึ่งนะ

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ เพิ่มร้านค้าในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เข้าโครงการคนละครึ่ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติม ได้แก่ โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย วงเงิน 176 ล้านบาท

และโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วงเงิน 1,601 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ยังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน  28,711 ล้านบาท ทำให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 46,807 ล้านบาท

สำหรับวงเงินเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 28,078.44 ล้านบาท  2.ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.25 วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 631.76 ล้านบาท และ 3.ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส. วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 1.09 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดวิธีดำเนินการ  “โครงการคนละครึ่ง”  เพื่อขยายขอบเขตประเภทร้านค้า ให้รวมถึง ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อครอบคลุมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร้านค้าชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก

Advertisment