เงินคงคลัง ก.ย.พุ่งปรี๊ด 5.23 แสนล้านบาท เร่งกู้มากองไว้ในเดือนสุดท้ายปีงบประมาณ

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ว่ารัฐบาลมีรายนําส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,348,805 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,890,545 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 552,922 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 523,758 ล้านบาท

“ฐานะการคลังในปีงบประมาณ 2560 ยังคงมีความเข้มแข็งโดยมีระดับเงินคงคลังที่มากกว่า 5 แสนล้านบาท และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 82,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณต่อไป โดยกระทรวงการคลังจะเร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้มีเม็ดเงินอัดฉีดลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” นายสุวิชญ กล่าว

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ระดับเงินคงคลังดังกล่าวถือว่าสูงกว่าก่อนหน้านี้เมื่อต้นปลายปีงบ 2559 ในเดือนกันยายน 2559 เงินคงคลังอยู่ที่ 441,300 ล้านบาท โดยระดับเงินคงคลังในปีงบ 2560 เคยต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2559 อยู่ในระดับ 74,907 ล้านบาท เป็นเหตุถูกวิจารณ์ว่าถังแตก กระทรวงการคลังชี้แจงว่าไม่ต้องการให้เงินคงคลังสูงเพราะต้องการเสียดอกเบี้ยมาก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกู้เงินมากองไว้ อย่างไรก็ตามในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณจำเป็นต้องกู้เงินมากองไว้ เพราะกฎหมายกู้เงินกำหนดให้กู้ปีต่อปี

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisment