คปภ. ปลดใบอนุญาต 5 ปี ตัวแทนประกันฯ “บัตรทอง เตียงสนาม รออยู่”

คปภ.เผยรายงานข้อมูลบนเว็บไซต์ ประกาศ “เพิกถอนใบอนุญาต” ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งข้อความ “บัตรทอง เตียงสนาม รออยู่” เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) รายงานว่า นายคุณัญญา ชมโฉม ในฐานะตัวแทนประกันชีวิตซึ่งได้กระทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับการเสนอขาย แต่เมื่อผู้ได้รับการเสนอขายปฏิเสธซื้อ นายคุณัญญา ชมโฉม กลับส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้ได้รับการเสนอขายว่า “บัตรทอง เตียงสนาม รออยู่” ซึ่งการกระทำของนายคุณัญญา ขมโฉม จึงเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน ประกอบกับการกระทำดังกล่าวถือเป็นการรบกวน หรือก่อความรำคาญให้แก่ลูกค้า

ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2563 อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อโควิด และอยู่ในช่วงการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการส่งข้อความดังกล่าวอาจทำให้ผู้ได้รับข้อความหรือประชาชนทั่วไปเกิดความหวาดกลัวหรือวิตกกังวล ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน และเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนที่มีอยู่แล้ว จึงเป็นพฤติการณ์ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

อันเป็นความผิดตามมาตรา 81/1 (2) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 14 (4) และข้อ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2563

ล่าสุดนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ในฐานะนายทะเบียน จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตไปตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นผลให้นายคุณัญญา ชมโฉม ไม่สามารถกระทำการและไม่อาจยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยได้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ