ธนาคารออมสินชะลอฟ้องลูกหนี้ NPL ถึงสิ้นปี 64 เช็กเงื่อนไข ที่นี่!

ออมสิน

เช็ก 4 สินเชื่อ ผ่านเงื่อนไขร่วมมาตรการชะลอฟ้องลูกหนี้ NPLs ธนาคารออมสิน ถึงสิ้น 31 ธ.ค.64

วันที่ 2 กันยายน 2564 ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPLs ตั้งแต่วันนี้ (2 ก.ย.) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้ที่ที่จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว เฉพาะลูกหนี้ที่กลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วยสินเชื่อ 4 ประเภท ดังนี้

Advertisement

1. สินเชื่อบุคคล-รายย่อย 

สินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ เกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม โดยนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนทรัพย์สินถาวร และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

2. สินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย

Advertisement

สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้สินอื่น ๆ และจะต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน

3. สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

สินเชื่อเพื่อแก้ไขภาระหนี้สิน หรือลดภาระหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

4. สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท

สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ การลงทุนในทรัพย์สินถาวร และเพื่อไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

สำหรับลูกหนี้ที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล และมีการผ่อนชำระดีมาอย่างต่อเนื่อง แต่มาเริ่มค้างชำระในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-31 กรกฎาคม 2564 ธนาคารจะชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย (ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย) แล้วแต่กรณีตามสถานะของลูกหนี้แต่ละราย