ซีพี ตั้ง “ทิสโก้” ที่ปรึกษาการเงิน ทำดีลปรับโครงสร้างธุรกิจ “แม็คโคร-โลตัส”

ทิสโก้

ซีพี แต่งตั้ง “ทิสโก้” ที่ปรึกษาการเงิน ทำดีลปรับโครงสร้างธุรกิจ “แม็คโคร-โลตัส”

วันที่ 23 กันยายน 2564 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้แต่งตั้งให้ธนาคารทิสโก้ (TISCO) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นในส่วนของการประเมินมูลค่าในการเข้าทำรายการ ทิสโก้ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด(CPRH) และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Makro) ได้ข้อสรุปดังนี้

CPRH มูลค่าที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 197,690.3 – 258,252.7 ล้านบาท

1.วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้น CPRH ในครั้งนี้คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนแผ่นการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ทิสโก้มีความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ CPRH อยู่ในช่วง 197,690.3 – 258,252.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99.1-129.5 บาทต่อหุ้น

MAKRO มูลค่าที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 179,557.6 – 215,795.1 ล้านบาท

2.วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้น Makro ในครั้งนี้คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ประกอบกับวิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้อนหลัง

ซึ่งเป็นวิธีสะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนที่ได้พิจารณาข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ Makro แล้ว ทิสโก้มีความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ Makro อยู่ในช่วง 179,557.6 – 215,795.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37.4-45.0 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหมาะสมชำระค่าตอบแทน 4,397.3-6,903.7 ล้านหุ้น

3.จากผลการประเมินมูลค่าของ CPRH และ Makro ทิสโก้พิจารณาจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหมาะสมที่ Makro ควรออกเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ โดยการนำช่วงมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ CPRH หารด้วยช่วงราคาต่อหุ้นที่เหมาะสมของ Makro จึงได้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหมาะสมที่ Makro ควรออกเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครั้งนี้คือ 4,397.3-6,903.7 ล้านหุ้น

‘ทิสโก้’ ชี้ดีลรับโอนกิจการ ‘CPRH-MAKRO’ สมเหตุสมผล


เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของมูลค่าภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด เนื่องจาก Makro จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Makro จำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท ให้แก่ CPRH เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CPRH แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)

ซึ่งจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ Makro จะออกเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการอยู่ในช่วงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหมาะสมที่ Makro ควรออกเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครั้งนี้ที่ 4,397.3 – 6,903.7 ล้านหุ้น ดังนั้นทิสโก้จึงมีความเห็นว่ามูลค่าในการเข้าทำรายการรับโอนกิจการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล

สำหรับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเสนอขายหุ้นใน Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Pubic Offering) ตามที่ทิสโก้ได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมของ Makro มีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ากิจการของ Makro ปัจจุบันคือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของ Makro ปัจจุบัน จะเท่ากับ 179,557.6 – 215,795.1 ล้านบาท คิดเป็นราคาต่อหุ้นประมาณ 37.4-45.0 บาท

อย่างไรก็ตาม มูลค่ากิจการของ Marko จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ Makro ต่อ PO (ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายในอนาคตต่อไป)

อ่านรายงานฉบับเต็ม 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ