คลังเก็บรายได้ ปีงบ 2564 หลุดเป้า 3 แสนล้านบาท

คลัง

คลัง เผย จัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2564 สุทธิ 2.3 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 3 แสนล้าน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,369,926 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 307,074 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5 แต่ใกล้เคียงกับปีก่อน

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และส่วนราชการอื่น ต่ำกว่าประมาณการ 210,008 102,394 และ 12,356 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 16.2 และ 7.5 ตามลำดับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงประกอบกับมีการดำเนินนโยบายการคลังและภาษีเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาภาระแก่ประชาชน และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต่ำกว่าที่ประมาณการไว้