หุ้น MVP เตรียมสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ “บล็อกเชน-Metaverse”

หุ้น บล็อกเชน

“เอ็มวิชั่น” หรือหุ้น MVP ราคาวิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งชี้แจงข้อมูล ขณะที่บริษัทระบุมีแผนสร้างรายได้ธุรกิจรูปแบบใหม่ “เทคโนโลยีบล็อกเชน-Metaverse” ในปี 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ของบริษัท เกี่ยวกับสัญญาโอนสิทธิการให้บริการซึ่งสิทธิประโยชน์หมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และ Metaverse เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ ๆ ในปี 2565 นั้น บริษัท ขอชี้แจงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. ขอบเขตการทำธุรกิจและลักษณะการให้บริการของบริษัท ใน Metaverse Thailand ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพอสังเขปดังนี้

               
  • Land Management เป็นงานบริการและบริหารจัดการพื้นที่ในโลกเสมือนจริงให้แก่ลูกค้าที่สนใจ รายได้หลัก ๆ มาจากงานประชาสัมพันธ์พื้นที่ การขายสื่อโฆษณา, การให้บริการพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
  • Software development เป็นงานบริการ ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Custom/Create blockchain technology project based on business matching เช่น การสร้าง Metacommerce, Ecommerce platform บน web 3 เป็นต้น โดยรายได้มาจากงานบริการพัฒนา platform และส่วนแบ่งในการขาย

2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และ Metaverse ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ เช่น

  • ด้านกฎหมาย เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชน และ Metaverse เป็นเรื่องใหม่และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความไม่ชัดเจนในด้านกฎหมาย บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายและได้ดำเนินการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย
  • ด้านคู่แข่ง แม้ปัจจุบันมี platform Metaverse Thailand อยู่รายเดียว แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสามารถพัฒนาตามทันกันได้ ขึ้นอยู่กับ Community ภายในของแต่ละรายที่เลียนแบบได้ยาก
  • ด้านความพร้อมของระบบ ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาขึ้น เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถแก้ไขได้โดยไม่ยากและบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญรองรับเพียงพอ
  • ด้านพฤติกรรมความนิยมของผู้บริโภค เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชน และ Metaverse อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

3. ในเดือนมกราคม 2565 บริษัทได้การดำเนินการลงนามสัญญาโอนสิทธิการให้บริการฉบับใหม่กับ บจก. มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต (บริษัทถือหุ้น 17% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว) ซึ่งเป็นผู้ออกจำหน่ายเหรียญเอ็มวีพี โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565-30 มิถุนายน 2565 (ฉบับเดิมหมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ภายหลังที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนใน บจก. มัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต (16 กันยายน 2564) บริษัทฯ บันทึกรับรู้รายได้จากการโอนสิทธิการให้บริการตลอดระยะเวลาตามอายุสัญญา

โดยบริษัทได้กำหนดปริมาณการใช้สิทธิไว้อย่างชัดเจน และบจก. มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จะต้องใช้สิทธิไม่มากกว่าที่กำหนดไว้ หากเกิดกรณีใช้สิทธิน้อยกว่าที่ตกลงไว้ สิทธิดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป ไม่สามารถนำไปใช้ในอนาคตต่อไปได้

รายงานข่าวแจ้งว่า หุ้น MVP เป็นหุ้นกลุ่มบริการ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ถือหุ้นใหญ่โดยนายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20.02% และมีผู้ถือหุ้นอันดับ 2 คือ นายสุระ คณิตทวีกุล ผู้ก่อตั้ง บมจ.คอมเซเว่น (COM7) ถือหุ้นในสัดส่วน 19.45% ทั้งนี้ ในปี 2564 หุ้น MVP ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้เป็นหลัก