“คปภ.” ประกาศนโยบายปี 61 รุกติวเข้มพนักงาน หนุนองค์กรสู่การเป็น Digital Insurance Regulator

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.วางแนวนโยบายขับเคลื่อนองค์กรปี 2561 ให้กับพนักงาน คปภ.ทุกคนต้องตระหนักในการพัฒนาตนเองและสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในงานของตน ซึ่งในปีหน้าจะทำอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น ทั้งในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ คปภ. เพื่อให้พร้อมสู่การเป็น “Digital Insurance Regulator” ซึ่งจะดำเนินการ 2 ส่วน คือ ในส่วนแรก พัฒนาคน โดยนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีทักษะทั้ง Soft Skill และ Hard Skill โดยสำนักงานแล้ว พนักงานทุกคนต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองควบคู่กันไปให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต ต้องดึงศักยภาพของตนเองมาใช้อย่างเต็มที่ควบคู่ไปพร้อมกับ “คุณธรรมและจริยธรรม” และอีกประเด็นที่สำคัญที่พนักงาน คปภ. จะต้องเร่งพัฒนา คือ ทักษะภาษาอังกฤษ การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรอบอัตรากำลังใหม่ของ คปภ. จะทำให้สำนักงาน คปภ. มีพนักงานใหม่เข้ามาอีกจำนวนมาก ดังนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองแล้ว ผู้บริหาร และหัวหน้างาน ยังต้องมีการบริหารจัดการที่มีความเข้มข้นและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถ Coach และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาพนักงานด้วยการให้ปฏิบัติงานจริง หรือกระบวนการ Rotation จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการที่จะสร้างทักษะ และความเชี่ยวชาญให้กับพนักงาน นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ในรูปแบบเดิมๆ

ส่วนที่สอง พัฒนางานปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็น “การทำงานเชิงรุก” โดยมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานการทำงาน ให้รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถให้บริการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนภารกิจของ สำนักงาน คปภ. และเป็นพลังสำคัญในการเชื่อมต่อกับประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ แต่ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากของดีที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ ในปี 2561 นี้ จะได้มีการลงรายละเอียดในการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาคมากขึ้น ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. ภาค ต้องเข้ามากำกับ ดูแล การทำงาน ของจังหวัดภายในภาคอย่างเป็นระบบให้มีมาตรฐานการทำงานของ สำนักงาน คปภ.จังหวัดที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนและรัฐบาล ภายใต้บทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน คปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

สำหรับความคาดหวัง คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน คปภ. ได้พัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ในปี 2561 โดยเริ่มจากกิจกรรมสำคัญที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรม 5 ส ซึ่งกิจกรรมนี้นอกเหนือจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Paperless) แล้วยังจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน สำนักงาน คปภ. ต่อไป