เปิดรายชื่อองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในประเทศไทย-อาเซียน

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021”  มอบรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2564  เป็นปีที่ 12 

วันที่ 22 มกราคม 2565 ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ตั้งแต่ปี 2553  เปิดเผยว่า ปี 2564 แม้จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง

โดยในปี 2564 มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี  ได้แก่

 • บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยมีจำนวน 14 บริษัท  ได้แก่

 • โอสถสภา
 • ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
 • เมืองไทย แคปปิตอล
 • ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
 • วีนิไทย
 • ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
 • แลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
 • โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์
 • วีจีไอ
 • ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
 • เคซีอี อิเลคโทรนิคส์
 • ดีแทค

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่

 • Bank Central Asia ประเทศอินโดนีเซีย
 • Public Bank ประเทศมาเลเซีย
 • SM Prime Holdings ประเทศฟิลิปปินส์
 • Thai Beverage ประเทศสิงคโปร์
 • บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
 • Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์ 768,051 ล้านบาท สำหรับ Thai Beverage Public Company Limited เป็นบริษัทของคนไทยที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2549  มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 357,077 ล้านบาท

งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติในปี 2557 ซึ่งพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารระดับสูงได้กระทำเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 12 ปี สะท้อนถึงความสำเร็จของงานวิจัยทางวิชาการที่ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี