ITD งดจ่ายปันผล เหตุบริษัทยังขาดทุนสะสม

ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ งดจ่ายปันผล รอบปี 2564 ชี้บริษัทยังขาดทุนสะสม

วันที่ 5 มีนาคม 2565 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วานนี้ (4 มี.ค.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ITD มีผลประกอบการในปี 2564 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นขาดทุน 156 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 949 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและให้บริการ จำนวน 50,586 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 4.397 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าบางแห่งเพิ่มขึ้น

ขณะที่มีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 8, 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 378 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการให้บริการขุด-ขนถ่านหินโครงการเหมืองเพิ่มขึ้น

ด้านต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง มีจำนวน 47, 282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 2,922 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนในการขายและให้บริการ จำนวน 6,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 981 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของการให้บริการขุด-ขนถ่านหิน

อย่างไรก็ดี บริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 36 ล้านบาท เนื่องจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่สิ้นสุดโครงการ และ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 220 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้ของบริษัทย่อย สาขา และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น