ปตท. ควักเงิน 1,043 ล้าน ซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทยา Intephama Public

ยา
ภาพ Pixabay

บอร์ด ปตท. ไฟเขียวควักเงิน 1,043 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทยา “Intephama Public” ต่อยอดการวิจัย-พัฒนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร คาดซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปีนี้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. และคณะกรรมการบริษัท Intephama Public Company Limied (IP) ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติไห้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ IP ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placemen!) คิดดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 1,043 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาคว่จะมีการลงนามสัญญาการลงทุนภายในเดือนมิถุนายน 2563 และจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IP

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและพัฒนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณท์สำหรับสุขภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึงโภชนเภสัชและอาหารเสริม (Nutraceuicals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Food and Drink) และเป็นการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย