สธ.ออกประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบกัญชา กัญชงที่ได้รับยกเว้นการเป็นยาเสพติด

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง(hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็น ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมสิ่งที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว อีกทั้งได้มีการแก้ไขส่วนประกอบจากกัญชาหรือกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้ว

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป)

สธ.ออกประกาศยกเลิกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบกัญชา กัญชง เหตุได้รับยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด