เปิดรายชื่อ 4 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงฯ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รวม 4 ราย มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แจ้งรายชื่อกรรมการนโยบายพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว

แต่เนื่องจากมีกรรมการนโยบายที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในส่วนของกรรมการนโยบายที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และแจ้งรายชื่อมาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังนี้

1.นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ กรรมการด้านกิจการสื่อสารมวลชน
2.นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการด้านกิจการสื่อสารมวลชน
3.รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี กรรมการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ในการนี้ ให้กรรมการนโยบายที่ได้รับแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่