ปิดไซต์ก่อสร้างอาคารย่านพระราม 9 เร่งแก้ไขเหตุอันตรายใน 30 วัน

ไซต์ก่อสร้างอาคารถล่ม

เขตห้วยขวางออกคำสั่งปิดไซต์ก่อสร้างอาคารถล่ม เบื้องต้น 30 วัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักเขตห้วยขวาง ได้ออกคำสั่งปิดประกาศ และกั้นบริเวณดังกล่าว ห้ามใช้ทันทีทุกอาคารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน/อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย/ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ/กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

สั่งให้เจ้าของอาคารดำเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวให้เสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่เจ้าของอาคารได้รับคำสั่งนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อาคาร

ดังนี้ บริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง (ตามแบบ ยผ.4 เลขที่ 90/2565 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565) ที่ก่อให้เกิดภยันตราย ตามแนบท้ายคำสั่งนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตราย ตามรายการแนบท้ายคำสั่งนี้

Advertisment

อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย

โดยขณะนี้สั่งห้ามใช้อาคารตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ กท 4803/909 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่าฝืนมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับวันละ 30,000.- บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน