กลุ่มตัวอย่างมองอย่างไร เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล-เจ้าหน้าที่รัฐ นิด้าโพลสำรวจ

NIDA Poll ผู้มีอิทธิพล

นิด้าโพล เผยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะคุ้มครอง-ให้ความเป็นธรรมประชาชน หากมีปัญหากับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

วันที่ 18 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐ” สำรวจระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐ

จากการสำรวจ เมื่อถามประชาชนถึงกลุ่มของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัด พบว่า

               
 • ร้อยละ 49.54 ระบุว่า ในเขตพื้นที่ไม่มีผู้ใด เป็นผู้มีอิทธิพล
 • ร้อยละ 26.34 ระบุว่า นักการเมืองท้องถิ่น
 • ร้อยละ 15.95 ระบุว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ตำรวจ
 • ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
 • ร้อยละ 12.14 ระบุว่า พ่อค้า นักธุรกิจ นายทุนสีเทา
 • ร้อยละ 6.03 ระบุว่า พ่อค้า นักธุรกิจ นายทุนทั่วไป
 • ร้อยละ 5.95 ระบุว่า นักการเมืองระดับชาติ
 • ร้อยละ 5.04 ระบุว่า นักเลงหัวไม้ มือปืน
 • ร้อยละ 4.81 ระบุว่า ทหาร
 • ร้อยละ 2.44 ระบุว่า ประธาน กรรมการชุมชน
 • ร้อยละ 0.76 ระบุว่า สื่อมวลชน คนวงการบันเทิง
 • ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความกล้าของประชาชนที่จะมีปัญหา หรือมีข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพล พบว่า ร้อยละ 60.30 ระบุว่า ไม่กล้าเลย รองลงมา ร้อยละ 16.34 ระบุว่า ไม่ค่อยกล้า ร้อยละ 12.75 ระบุว่า กล้าอยู่แล้ว ร้อยละ 9.08 ระบุว่า ค่อนข้างกล้า และร้อยละ 1.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและให้ความยุติธรรมของตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อประชาชนมีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพล พบว่า

 • ร้อยละ 38.93 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย
 • ร้อยละ 37.10 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ
 • ร้อยละ 13.51 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ
 • ร้อยละ 9.92 ระบุว่า มั่นใจมาก
 • ร้อยละ 0.54 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่มีตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐบางคนทำตัวเป็นลูกน้อง ผู้ปกป้องคุ้มครองผู้มีอิทธิพล พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.77 ระบุว่า เชื่อมาก รองลงมา ร้อยละ 26.49 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 8.32 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 4.35 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 1.07 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Advertisement