โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 3,245 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 3,245 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 5 ข ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566 มีใจความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ รวมทั้งสิ้น 3,245 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่