โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย รวม 16,952 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 รวม 16,952 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 4 ข ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดซูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 16,952 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชทานเครื่องราช-23 พ.ย.66


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่