พระบรมราชโองการ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร 1,309 รูป

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร

โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป ดังนี้

  1. พระครูปลัรัตนวัฒน์ กัมพล 3 ประโยค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุตรัตนวิมล
  2. พระครูธรรมบาล พิจิตร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพิศิษฐ์ธรรมพิสุทธิ์
  3. พระมหาสิษฐ์ฐิวัศ 6 ประโยค วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีวชิรวงศ์
  4. พระมหาจอม 5 ประโยค วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริอมราภิรักษ์
  5. พระครูวินัยธร บุญทิพย์ 3 ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุตญาโณทยคุณ
  6. พระครูวินัยธร ธวัช วัดชัยมงคล กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุธรรมชัยธัช
  7. พระครูปลัด เฉลิมพล วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุเมธวีรานุวัตร
  8. พระครูปลัดวิริยวัฒน์ คนอง 5 ประโยค วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริวิริยวิสุทธิ์

ดูประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2566


ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน