เปิดเกณฑ์แจกเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน

ผู้สูงอายุ เงินผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุ

เปิดหลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือในภาวะลำบาก สูงสุดครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกินคนละ 3 ครั้งต่อปี เช็กขั้นตอนรับเงิน ทำอย่างไร รับเงินยังไง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ประสบปัญหาด้านครอบครัว ถูกทารุณกรรม ถูกแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถูกทอดทิ้ง ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี

แจกเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท ช่วยเหลืออย่างไร

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว มีทั้งในรูปเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท หรือมอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยใน 1 ปีสามารถช่วยเหลือได้ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ ก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ พม.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์จริง หากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับความช่วยเหลือ

Advertisment

ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยผู้สูงอายุ 3,000 บาท ที่ไหน ?

การขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวทำได้ 2 ทาง ดังนี้

พื้นที่กรุงเทพฯ

สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่

 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ

Advertisment

สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 76 จังหวัด
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) 11 แห่ง
 • หน่วยงานในสังกัด พม. ที่อยู่ในจังหวัดนั้น

ยื่นขอรับความช่วยเหลือ เงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท ทำอย่างไร ?

การยื่นรับความช่วยเหลือเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีผู้สูงอายุแจ้งเรื่องเอง ใช้เอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นพบเห็นใช้เอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน-บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้แจ้งเรื่องมาใช้ประกอบเป็นเอกสารยื่น

หากไม่มีหลักฐาน

 • ให้มีหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้ ว่าผู้สูงอายุมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง

ผ่านหลักเกณฑ์แล้ว จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร ?

หากผ่านเกณฑ์การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จะได้รับความช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง

 1. การโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
 2. เช็ค
 3. เงินสด (โดยมีใบสำคัญรับเงิน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ลงนามเป็นพยานให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่ายประกอบ)

นางรัดเกล้ากล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาล โดย พม.เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างครอบคลุมทุกมิติ อาทิ การดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพแบบพุ่งเป้าสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้งด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ซึ่งได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสุขในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมรับกับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง