สอบ ก.พ. ปี 2567 รอบ Paper รับ 380,000 ที่นั่ง เช็กวิธีสมัครทั้งหมดที่นี่

ข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. รูปแบบ Paper เริ่มสมัครวันที่ 19 มี.ค.รับจำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ เช็กเงื่อนไขการสมัครสอบที่นี่

วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2567 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ โดยเปิดรับสมัครสอบในวันที่ 19 มี.ค. 67 จนกว่าจะมีผู้สมัครถึง 380,000 ที่นั่งสอบ

ระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครได้

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  • คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวในทุกสาขาวิชา

การสมัครสอบ

ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ในช่วงวันที่ 19 มี.ค.-9 เม.ย. 67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้งหมด 380,000 ที่นั่งสอบ ก่อนวันที่กําหนดดังกล่าว จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้

ทั้งนี้ ผู้สมัครเลือกได้ 1 รอบสอบและ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น โดยจะสอบในวันที่ 25 ส.ค. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในวันที่ 7 พ.ย. ดูผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 14 พ.ย. และพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านได้ในวันที่ 21 พ.ย.

Advertisment