เปิดฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละขั้น หลังรัฐบาลจ่อปรับขึ้นในรอบ 9 ปี

เปิดฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละตำแหน่ง หลังรัฐบาลเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับขึ้น และล่าสุด ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย จ่ายเงินเดือน 2 รอบ เริ่ม 1 ม.ค. 67 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นที่แน่นอนแล้วว่า ภายหลัง ครม.เศรษฐา 1 เคาะจ่ายเงินเดือนข้าราชการ แบ่งจ่าย 2 รอบ โดยจะเริ่มในวันที่ 1 ม.ค. 67 หลังนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ที่ประชุมมีมติอนมุติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เงินเดือน” และปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ศึกษาความเป็นไปได้ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

ส่วนการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับมอบหมายจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ไปศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวว่า

ได้นัดหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ และสำนักงบประมาณ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คาดว่าประชุม 2 ครั้งจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้จะขึ้นเท่าไหร่ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

“ไม่มีอะไรหนักใจ ซึ่งจะเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการ ส่วนจะขึ้นเท่าไหร่ต้องเป็นไปตามนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ อยากจะขึ้นให้เต็มที่ แต่ต้องดูงบประมาณ และจำนวนคนที่จะขึ้น ระดับใดที่จะขึ้นได้บ้าง จึงต้องฟังความเห็นจากภาคราชการด้วย” นายปานปรีย์กล่าว

ประชาชาติธุรกิจ พาไปส่อง “เงินเดือนข้าราชการ” ตามระเบียบ ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ล่าสุด เรตต่ำสุด-สูงสุด จำนวนเท่าไร

เงินเดือนข้าราชการ คืออะไร

เงินเดือนข้าราชการ คือ เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Pergormance) และสมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้

เงินเดือนตำแหน่งประเภทบริหาร

 • ระดับสูง 29,980-76,800 บาท
 • ระดับต้น 24,400-29,980 บาท

เงินเดือนข้าราชการประเภทบริหาร

เงินเดือนตำแหน่งประเภทอำนวยการ

 • ระดับสูง 24,400-70,360 บาท
 • ระดับต้น 19,860-59,500 บาท

เงินเดือนข้าราชการประเภทอำนวยการ

เงินเดือนตำแหน่งประเภทวิชาการ

 • ระดับปฏิบัติการ 7,140-26,900 บาท
 • ระดับชำนาญการ 13,160-43,600 บาท
 • ระดับชำนาญการพิเศษ 19,860-58,390 บาท
 • ระดับเชี่ยวชาญ 24,400-69,040 บาท
 • ระดับทรงคุณวุฒิ 29,980-76,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการประเภทวิชาการ

เงินเดือนตำแหน่งประเภททั่วไป

 • ระดับปฏิบัติงาน 4,870-21,010 บาท
 • ระดับชำนาญงาน 10,190-38,750 บาท
 • ระดับอาวุโส 15,410-54,820 บาท
 • ระดับทักษะพิเศษ 48,220-69,040 บาท

เงินเดือนข้าราชการประเภททั่วไป

เงินเดือนข้าราชการปี 2566 ออกวันไหน

 • มกราคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์  เงินเข้าบัญชี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 28 มีนาคม 2566
 • เมษายน  เงินเข้าบัญชี วันที่ 25 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน  เงินเข้าบัญชี วันที่ 27 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 25 กรกฎาคม  2566
 • สิงหาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 28 สิงหาคม 2566
 • กันยายน  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 กันยายน 2566
 • ตุลาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม  เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 ธันวาคม 2566

จ่อปรับขึ้นเงินเดือนราชการในรอบ 9 ปี

การปรับขึ้นเงินดือนข้าราชการครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ ได้แก่  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนวิทยฐานะ

และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

โดยมีสาระสำคัญคือให้ปรับเพิ่มเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกประเภทตั้งแต่ระดับ 1-7 ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการทุกประเภททุกระดับเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ระดับ 1-7 ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ปัจจุบัน