ประชุมระดมความเห็น หาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

วันนี้ ( 10 สิงหาคม 2560) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานประชุมร่วมกับ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยในส่วนของกรมชลประทานมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในอำเภอหนองบัวแดง

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงในที่ประชุมว่า การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หนองบัวแดงในปัจจุบันซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะฤดูแล้ง ในแต่ละปีจะมีปริมาณน้ำท่าประมาณปีละ 195 ล้านลูกบากศ์เมตร (ลบ.ม.) แต่หากมีการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำก็จะสามารถช่วยเก็บน้ำไว้ได้ 32 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจะต้องเต็มอ่างเก็บน้ำแน่นอน ดังนั้งจึงจำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการเป็นหลัก ร่วมกับระบบกระจายน้ำด้านล่าง ก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ

ในโอกาสนี้ มีชาวบ้านอำเภอหนองบัวแดงสนับสนุนให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ โดยบอกว่า ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ก็ใช้น้ำบาดาลกันทุกครัวเรือน แต่ในฤดูแล้งก็หมดไปพร้อมกับน้ำผิวดิน ดังนั้นการหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้นน้ำจึงมีความจำเป็น จึงขอใช้หน่วยงานพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างอ่างฯลำสะพุง โดยชาวหนองบัวแดงจะร่วมกันปลูกป่าทดแทนมากกว่า 1,280 ไร่ โดยจะเริ่มปลูกป่าในวันที่ 12 ส.ค.60 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และจะไม่มีการบุกรุก ทำลายป่า อีกด้วย

จากการระดมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำในอำเภอหนองบัวแดง โดยยกเป็นปัญหาระดับชาติ มี รมว.ทส. เป็นประธาน มีผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเร่งด่วน : พัฒนาตามศักยภาพแบบเร่งด่วนควรนำแนวทางธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ ระหว่างรอระยะเวลาหาข้อสรุปของอ่างฯ ลำสะพุง ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวให้พิจารณาเน้นความยั่งยืนให้มีน้ำสมบูรณ์