‘องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน’รวบปมปัญหาเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ ส่งถึง’บิ๊กตู่’ ทบทวนโครงการใหม่

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) - (แฟ้มภาพมติชนออนไลน์)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า วานนี้ (25 ต.ค.61) ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ส่งหนังสือซึ่งลงนามโดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยสรุปรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอที่ได้จากการจัดงานเสวนา หัวข้อ “สุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 3 ของโลก…ฝัน หรือ เป็นได้จริง ?” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา จากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการสภาสถาปนิก, ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) , ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลายประการ ทั้งปมปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ และการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หรือ เทอร์มินอล 2 ล่าสุด

สำหรับหนังสือดังกล่าว มีสาระสำคัญ

1. การออกแบบเพื่อขยายและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 รวมถึงหลุมจอดและสภาพทั่วๆ ไป ซึ่ง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า ได้รับความเห็นชอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO แล้วนั้น แต่หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องยังมีความเห็นต่างอยู่หลายประเด็น ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนามีความเห็นว่า ที่ผ่านมา ICAO จะพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยและกฎเกณฑ์ของการบินนานาชาติเท่านั้น แต่เรื่องการบริหารจัดการและการออกแบบพื้นที่การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริการซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสนามบินชั้นนำของโลก และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินใน ASEAN ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบของไทยที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย วางแผนและดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ

Advertisement

2. ปัจจุบันการบริหารจัดการโดยรวมยังไม่ได้มาตรฐานที่น่าพอใจ ทั้งๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีศักยภาพที่จะเป็นสนามบินชั้นนำของโลกได้ สาเหตุหลักมาจาก การจัดการและให้บริการในสนามบิน หลายหน่วยงานมีอิสระไม่ขึ้นตรงกับ ทอท. เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ การประเมินผลการดำเนินงานของ ทอท. ผู้บริหารและพนักงานในปัจจุบัน เน้นผลกำไรมากกว่าการบรรลุเป้าหมายสำคัญขององค์กรคือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ในหนังสือที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ยังระบุถึงข้อเสนอ 2 ข้อที่วิทยากร และผู้เข้าร่วมเสวนานำเสนอด้วย ดังนี้

1. ควรมีการศึกษาและกำหนดแผนแม่บทในการปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิครั้งนี้ใหม่ เพื่อให้เป็นสนามบินที่ทันสมัยและตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศอย่างรอบด้านได้ในระยะยาว โดยเปิดให้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ รวมทั้งสภาวิชาชีพด้านสถาปนิกและวิศวกรได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม หรือจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มาช่วยให้คำแนะนำ ซึ่งกระบวนการนี้ควรทำโดยเร่งด่วน และไม่ควรใช้เวลานาน

2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ควรทำงานร่วมกันเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และเกิดความสำเร็จอย่างดียิ่งต่อไป

และในตอนท้ายของหนังสือ ยังระบุด้วยว่า ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอนำเรียนข้อคิดเห็นจากการจัดเสวนามาเพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อเสนอ และข้อคิดเห็นจากหลายๆ หน่วยงานในเรื่องเดียวกันนี้

Advertisement