สผ. ยืนยันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีมาตรการป้องกัน-แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชี้แจงกรณีผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ระงับรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เนื่องจากมีปัญหาหลายประการว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณารายงาน และให้ความเห็นเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ใช่การอนุมัติโครงการ

“เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 คชก.ได้ประชุมพิจารณารายงานรวมทั้งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมรวม 6 ครั้ง โดยนำประเด็นการคัดค้านโครงการมาพิจารณาด้วย และมีมติเห็นว่ารายงานมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการพิจารณา จึงรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ สผ.พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสำหรับการมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วมร่วมมาโดยตลอด ทั้งระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นการพิจารณารายงาน และขั้นอนุมัติโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นครบทุกตำบลในพื้นที่ศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 7 กลุ่มหลัก เห็นว่าโครงการมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วนสมบูรณ์” เลขาธิการ สผ.กล่าว

 


ที่มา มติชนออนไลน์