ราชกิจจา ประกาศ พ.ร.บ. เข้าชื่อ 5 หมื่นคน แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ราชกิจจานุเบกษา-ศาลล้มละลายกลาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ปรับเนื้อหา ให้ประชาชนสามารถระดมชื่อผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมแสดงหลักฐานที่กำหนด 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 19 มาตรา ซึ่งในมาตรา 8 วรรค 5 ได้เปลี่ยนแปลงให้สามารถระดมรายชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุว่า

“การร่วมเข้าชื่อต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และส่งไปยังสถานที่หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสี่”

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ระบุไว้ว่า โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยังขาดกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรา 133 (3) มาตรา 256 (1) และมาตรา 258 ค. (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ นี้


ทั้งนี้ยังมีสาระสำคัญ เช่น มาตรา 5 ระบุว่า การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ ใช้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคน และการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน

มาตรา 6 ระบุว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กระทำได้เฉพาะที่มีหลักการเกี่ยวกับหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ