ราชกิจจาฯ ประกาศ เกณฑ์และอัตราค่าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่เกินครั้งละ 1,600 บาท ค่าบริการอื่น ๆ เหมาจ่ายไม่เกินครั้งละ 600 บาท

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ คณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมได้กำหนดหลักเกณฑ์

และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active case finding) เพื่อการค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ4 ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

1.ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ก.ค. 2564

2.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่สำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาล สถานประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตกำหนดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด เพื่อตรวจค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดโควิด-19 ในสถานประกอบการ

ซึ่งต้องไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น หรือต้องไม่เคยได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

3.ให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณากำหนดจังหวัดและจัดสรรจำนวนผู้ประกันตนที่จะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในสถานประกอบการ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 20 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 หรือจังหวัดที่เป็นรอยต่อของจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้สำนักงานขอความเห็นชอบการตรวจคัดกรองในสถานประกอบการจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

4.ให้สำนักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นค่าตรวจคัดกรองโควิด-19 และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่สถานพยาบาล ดังนี้

– การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี (RT – PCR) โดยการตรวจหลังโพรงจมูกและลำคอ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,600 บาท ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ เหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 600 บาท

– การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT – PCR โดยการทำแบบรวมตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง ไม่เกิน 5 รายต่อ 1 กลุ่ม หากพบผลตรวจเป็นบวก หน่วยบริการต้องตรวจยืนยันการติดเชื้ออีกครั้งตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด คือ

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินตัวอย่างละ 320 บาท ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อเหมาจ่ายในอัตราตัวอย่างละ 100 บาท

หากการตรวจยืนยันการติดเชื้อ กรณีตรวจแบบวิธีการเก็บตัวอย่างเชื้อแบบกลุ่มไม่เกิน 5 ราย พบผลตรวจ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,600 บาท ค่าบริการอื่น ๆ รวมค่าบริการเก็บสิ่งตรวจ และค่าบริการทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ เหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 200 บาท

5.ให้สถานพยาบาลจัดส่งข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 4 ให้สำนักงานตามรูปแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และรายงานข้อมูลการดำเนินการตามประกาศนี้ ต่อสำนักงานและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564


ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์

ประธานกรรมการการแพทย์

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ