กองทัพอากาศจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” พร้อมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

กองทัพอากาศ แสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพระบรมราชชนก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. กล่าวว่า กองทัพอากาศจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพระบรมราชชนก และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศ ผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพออยู่ พอกิน พึ่งพาตัวเองได้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอด 70 ปีที่ผ่านมา กองทัพอากาศจึงกำหนดกิจกรรม “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560 ณ.สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตสะท้อนอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำ พลังงานทดแทน ดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2529 ความตอนหนึ่งว่า “…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…”

ด้าน พลอากาศโท วงศกร เปาโลหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรวมถึงโครงการฝนหลวงที่แก้ปัญหาภัยแล้งในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ที่ฝนขาดช่วง โดยจะมีการจำลองเครื่องบินทำฝนหลวงของกองทัพอากาศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นภาพเสมือนจริงที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพสกนิกรที่ขาดแคลนน้ำ, นิทรรศการเทพประทานธารา ผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นการจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบด้วยการนำน้ำจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดินในหน้าแล้ง จากนั้นมีการสร้างฝายจำลองต่างๆ เพื่อลดการไหลบ่าของกระแสน้ำในฤดูน้ำหลาก และเมื่อเข้าหน้าแล้งก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นการหมุนเวียนน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพืชผลการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน

ผลงานการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ เช่นตามกองบินต่างๆ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน

ส่วนนิทรรศการของเครือข่ายเกษตรกรที่กองทัพอากาศให้การสนับสนุนก็จะมีการจัดแสดงผลผลิตด้านการเกษตรจากปราชญ์ด้านเกษตร เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้และศึกษาจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จโดยตรง ในส่วนด้านวิชาการ จะมีการจัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ โดยมีปราชญ์ด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน เช่น ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมนุษย์บ้านดินอย่าง โจน จันได รวมถึงผู้รู้ และวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาร่วมเสวนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้หลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เข้าร่วมงาน และอบรมเกษตรคนเมืองตลอดทั้ง 10 วันของการจัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และศึกปฏิบัติจริงจากผู้เข้าร่วมงานด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การใช้จริงอย่างยั่งยืน

งาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” จัดระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00น. นอกจากนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 และแสดงผลงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางแล้ว ยังมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆจากทั่วประเทศไทย เช่น พันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์การเกษตร แวะชิมอาหารปลอดสารพิษจากเครือข่ายเกษตรทุกภูมิภาค ใครสนใจงานดีๆแบบนี้ไปชมกันได้ ฟรี ตลอดงาน