สารคดี เสียงจากแผ่นดิน ตอน 6 “รักษ์ป่า” พึ่งพาพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิต

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน พึ่งพาพระราชดำริ “ฟื้นฟูป่า พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน” ร่วมฟังเสียงชาวบ้าน ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พื้นที่แนวเขตกันชนพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง มรดกโลก ที่อดีตประสบปัญหาพื้นที่ไร่ร้างหรือถูกแผ้วถางเพื่อทำเกษตรกรรมและขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูก …แต่จากความสามัคคี ความร่วมมือขึ้นในชุมชน เกิดการพลิกฟื้นผืนดินแก่นมะกรูดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จากพื้นที่เขาหัวโล้น กลายเป็นผืนป่าที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างคนกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน ทำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

ไปร่วมฟังความสำเร็จของพวกเขาพร้อมๆ กัน

Advertisement