กสทช. เปิดราคาค่าคลื่น 700 MHz ไลเซนส์ละ “17,584 ล้านบาท”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เผยแพร่ ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 733/758 – 788 MHz และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่คณะทำงานด้านการจัดทำหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz  (คลิกอ่านร่างประกาศฉบับเต็ม)

เพื่อเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. โดยสามารถส่งความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ช่องทาง 1) e-mail: [email protected] 2) ทางโทรสาร: 0 2278 5316 3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้ จะเป็นการจัดสรรคลื่นย่าน 700 MHz  จำนวน 3 ชุดใบอนุญาต โดยกำหนดแถบคลื่นความถี่ (bandwidth) ใบอนุญาตละ 10  MHz  ในราคาใบอนุญาตละ 17,584 ล้านบาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นย่าน 900 MHz มาก่อน และแต่ละรายจะขอรับจัดสรรได้แค่ 1 ไลเซนส์เท่านั้น โดยจะอนุญาตให้ใช้คลื่นได้เป็นเวลา 15 ปี นับแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563

งวดการชำระเงินแบ่งเป็น 10 งวด งวดที่หนึ่ง ชำระ 10% ของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 10 ชำระค่าค่าคลื่นอีกงวดละ 10% ของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 10 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบรอบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละปี

 

Previous articleครม. เห็นชอบวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดราชการ
Next articleสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.7 : “กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางเอียง” แหล่งเงินทุน – ปลดหนี้ สร้างคุณภาพชีวิต