ราชกิจจาฯประกาศ ห้ามค่ายมือถือขวางย้ายค่ายเบอร์เดิม ขีดเส้น 2 วันเสร็จ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์คงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากต้องการย้ายค่าย เบอร์เดิม ห้ามค่ายมือถือขัดขวาง ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 วัน มีผล 24 ก.ย.64 เป็นต้นไป

วันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือประเภทบริการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมเป็นไปอย่างคุ้มค่าสําหรับการให้บริการโทรคมนาคม ต่อสาธารณะและการดําเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (7) และ (24) และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 12 วรรคสี แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552

(2) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553

ข้อ 3 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

“ผู้ให้บริการรายใหม่” (Recipient Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย เข้ามาใช้บริการ

“ผู้ให้บริการรายเดิม” (Donor Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายออก เพื่อไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่

“ผู้ให้บริการต้นทาง” (Originating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการ โทรออกซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจําที่ก็ได้

“ผู้ให้บริการปลายทาง” (Terminating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการ ที่ผู้ใช้บริการรับสายซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจําที่ก็ได้

“ผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” (Number Range Holder) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก กสทช.

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และลักษณะที่เรียกเก็บเงินภายหลัง (Post-paid)

“ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ” หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง

“ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง” หมายความว่า ระบบที่ทําหน้าที่ในการบริหาร และจัดการกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการโดยคงเลขหมายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 กลไกหลัก คือระบบที่อํานวยความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานระหว่างผู้ให้บริการรายเดิม กับผู้ให้บริการรายใหม่ และระบบฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดของเลขหมายโทรศัพท์ที่ได้มีการเปลี่ยน ผู้ให้บริการ

(หมวด 1) บททั่วไป


ข้อ 5 ประกาศนี้ใช้บังคับกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่กําหนดในแผน เลขหมายโทรคมนาคม

ข้อ 6 การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุในการกีดกันขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวการโอนย้ายผู้ให้บริการมิได้

ข้อ 7 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามประกาศนี้ ให้ใช้เพื่อกรณีการโอนย้าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการในข้อ 12 หรือตามประกาศ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด 2 ขั้นตอนการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อ 8 ในการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้ใช้บริการยื่นคําขอโอนย้ายการใช้บริการ ต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ จุดที่ผู้ให้บริการรายใหม่กําหนด

ข้อ 9 ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการรายเดิมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และเงื่อนไขอื่นใดที่ผูกพันกับเลขหมายดังกล่าวว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการในข้อ 12

หากผู้ให้บริการรายใหม่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และเงื่อนไขอื่นใดกับผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องแจ้งเหตุผลและระยะเวลาที่คาดว่า จะแล้วเสร็จให้ผู้ใช้บริการทราบ

ข้อ 10 การโอนย้ายผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองวันทําการนับแต่วันที่ ผู้ใช้บริการได้ยื่นคําขอและผู้ให้บริการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ใช้บริการนั้นแล้วว่าครบถ้วน และถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนด

เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันควร กรณีเอกสารและหลักฐานข้อมูล ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือกรณีที่มีคําขอโอนย้ายมากกว่าจํานวนที่ระบบจะรองรับได้ต่อวัน โดยผู้ให้บริการ รายเดิมมีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุจําเป็นอันควรดังกล่าว

ข้อ 11 เมื่อผู้ให้บริการรายใหม่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการรายเดิม เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าเลขหมายที่ขอโอนย้ายผู้ให้บริการ เข้าสู่ขั้นตอนการโอนย้ายแล้ว

เมื่อดําเนินการโอนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบว่าการขอโอนย้ายผู้ให้บริการสําเร็จแล้ว และดําเนินการลงทะเบียนผู้ใช้บริการตามประกาศว่าด้วย การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อ 12 ให้สํานักงาน กสทช. และผู้ให้บริการจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑ์การโอนย้าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิก


ราชกิจจา เปลี่ยนค่ายเบอร์เดิม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ