โคราชผนึกกำลังเปิดศูนย์แปลงยานยนต์ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานผนึกกำลัง เปิดตัวศูนย์แปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion) และสถาบันรับรองมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดลองใช้จริงแล้วในภาคขนส่งมวลชน สาย 4131 บ้านโนนค่า-บ้านกุดจิก-บขส.เก่า จ.นครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำทีมสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและทีมอาจารย์นักวิจัยสถาบันยานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา ร่วมกับบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บริษัท เล็กสุวงษ์ ขนส่ง จำกัด และจังหวัดนครราชสีมา เปิดตัวศูนย์แปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion) และสถาบันรับรองมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปีงบประมาณ 2565

เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช (A Model for Low Carbon & Livable City Urban Ecosystems : A Case Study of the Development of Public Transportation Network System in Korat City)

ภายใต้ platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แผนงานการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่

สำหรับต้นแบบรถ EV Conversion ได้ทดลองใช้จริงในภาคขนส่งมวลชน สาย 4131 บ้านโนนค่า-บ้านกุดจิก-บขส.เก่า นครราชสีมา รวมทั้งรับส่งนักศึกษาและบุคลากรจากศูนย์กลางนครราชสีมา-ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ผลทดสอบจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบูรณาการหลายภาคส่วน

อาทิ การลดต้นทุนการให้บริการเดินรถขนส่งมวลชน การลดมลพิษและคาร์บอนให้กับเมือง ตลอดจนการเรียนรู้ประยุกต์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการของไทย และการร่วมเรียนรู้และผลิตหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า

เช่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรโมดูล และหลักสูตร sandbox ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ของ มทร.อีสาน เพื่อเป็นกลจักรสำคัญในการสร้างกำลังแรงงานคุณภาพสูง สู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน และประเทศชาติ ให้เกิดการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป