3 พันโรงแรมภูเก็ตร้องนายกฯผ่อนปรน IEE

หารือโรงแรมภูเก็ต

3 พันโรงแรมขนาดเล็กภูเก็ตร้องนายกฯเศรษฐา ผ่อนปรนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยกเว้น 2 ประเด็นหลัก พื้นที่ว่าง-อาคารสูง พร้อมผ่อนปรนทำ IEE

นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็ก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทาง สทท.ได้เข้าพบพลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา

เนื่องจากการปลดล็อกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่เปิดให้บริการก่อนปี พ.ศ. 2559 ยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกกฎหมายนั้น ยังไม่สามารถทำได้ เ

               

พราะติดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เพิ่งปลดล็อกให้

โดยมี 2 ประเด็น คือ 1.ขอให้ผ่อนปรนเรื่องพื้นที่ว่างและอาคารสูง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่ว่างสำหรับอาคารสาธารณะ 30-75% และความสูงอาคาร

2.ขอให้ผ่อนปรนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สำหรับอาคารที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร และมีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้องถึง 49 ห้อง สำหรับอาคาร ซึ่งให้บริการห้องพักอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ เพื่อให้สามารถขอเปลี่ยนการใช้อาคารได้

โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติตามที่กำหนด เพื่อให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และมีระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

“ใบอนุญาตโรงแรมจำเป็นต่อการขอเงินกู้จากธนาคาร เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อให้โรงแรมที่ยังปิดอยู่สามารถปรับปรุงและเปิดได้ทันในฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นนี้ เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เป็นการกระตุ้นตัวเลขทางเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน เพิ่มรายได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยนำรายได้เข้าประเทศ โดย สทท.ตั้งเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา 25-30 ล้านคน

นายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายกสมาคมที่พักบูติคภูเก็ต เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางสมาคมที่พักบูติคภูเก็ตได้ยื่นหนังสือแก่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอผ่อนปรนประกาศกระทรวงทรัพยากรฯดังกล่าว

เพราะหากล่าช้าออกไป การปลดล็อกและต่ออายุให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 3,000 กว่าโรงแรม ยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศกฎกระทรวง 20 มิ.ย. 2566-18 ส.ค. 2568 จะไม่ทันกำหนด