“ชุมพร”เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน 8 อำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดชุมพร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามข้อสั่งการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


นายวิบูลย์ เปิดเผยว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ ดำเนินการอย่างมีแบบแผน มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน กรอบหลักในการดำเนินงานของโครงการมี 10 เรื่อง ได้แก่ 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4.วิถีไทยวิถีพอเพียง 5.รู้สิทธิรู้หน้าที่รู้กฎหมาย 6.รู้กลไกการบริหารราชการ 7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10.การตามภารกิจของทุกหน่วยงาน โดยนายวิบูลย์ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำฐานข้อมูลบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดชุมพร จำนวน 45,526 คน เป็นฐานในการเข้าไปดำเนินโครงการต่างๆ และในการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ ให้แจ้งหน่วยในพื้นที่ติดตามผู้ที่มาขึ้นทะเบียนไว้เพื่อเข้าดำเนินการ พร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ว่าดีขึ้นหรือไม่ มีปัญหาอย่างไร เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

การดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดชุมพร โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่บ้านชุมชนละ 2 แสนบาท จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณ 8 อำเภอ 797 หมู่บ้าน งบประมาณรวม 159,400,000 บาท จำนวน 844 โครงการ แบ่งเป็น สร้างอาชีพสร้างรายได้ 62 โครงการ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 63 โครงการ สาธารณูปโภค 706 โครงการ สิ่งแวดล้อม 5 โครงการ และอื่นๆ อีก 8 โครงการ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 340 โครงการ หรือร้อยละ 44.12 ของโครงการทั้งหมด และยังมีในส่วนของราชการที่ดำเนินโครงการ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร 5 โครงการ งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ดูแลในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 4 โครงการ งบประมาณกว่า 51 ล้านบาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 2 โครงการ งบประมาณกว่า 8 ล้านบาท โครงการชลประทานชุมพร 10 โครงการ งบประมาณกว่า 22 ล้านบาท

Previous articleเชฟรอนประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2018
Next articleเข้าอบรมสาย สร้างความเสียหายให้องค์กร