มาม่า อู้ฟู่เคาะปันผล 2.74 บาท 25 พ.ค. นี้

มาม่า

ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ เผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 2.74 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อ 10 พ.ค. ก่อนจ่ายเงินวันที่ 25 พ.ค. 66

วันที่ 27 เมษายน 2566 ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผล 2.74 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 903.39 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 197.82 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วน ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการ คำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.14 บาท รวมเป็นเงิน 705.57 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับ เครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

มาม่า


มติจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ทำให้รวมแล้วในปี 2565 ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็นเงิน 1,345.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.86 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเมื่อตุลาคม 2565 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.34 บาท รวมเป็นเงิน 441.80 ล้านบาท