โออาร์ ทุ่ม 210 ล้าน ผนึก บุญรอดฯ ส่ง Modulus ลุยธุรกิจเครื่องดื่ม

หุ้นโออาร์จ่อเข้าตลาด

ปตท. น้ำมันการค้าปลีก หรือ OR เร่งสยายปีกธุรกิจน็อนออยล์ ทุ่ม 210 ล้าน ส่งบริษัทลูก มอดูลัส เวนเจอร์ ผนึก บุญรอดฯ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บุกตลาดเครื่องดื่มสำเร็จรูป คาดแล้วเสร็จไตรมาส 3/65

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่มครั้งใหม่ระบุว่า

บริษัท ปตท. น้ำมันการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ได้มีมติในการประชุม คณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) ครั้งที่ 12 /2565วันที่ 29 มีนาคม 2565 อนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ร่วมกับบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (บุญรอดฯ) ซึ่ง Modulus ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และบุญรอดฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้เงินลงทุนในส่วนของ Modulus จะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 210 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูป พร้อมดื่มโดย Modulus ได้เข้าลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นร่วมกับบุญรอดฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

และคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้อง รายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มา ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ OR มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และเป็นการรายงานเพื่อความโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ได้รับข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน