จับตาวาระ ครม. ประวิตร รักษาการนายกฯ เคาะ เอกชนร่วมลงทุนทางหลวงพิเศษ

ประวิตรประธานหัวโต๊ะประชุมครม.วันนี้

จับตาวาระ ครม. ประวิตร รักษาการนายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ครม. อนุมัติเอกชนร่วมลงทุนระบบ O&M ทางหลวงพิเศษยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ดีอีเอส ขอจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ สำนักเลขาฯนายก ชง มอบหมายรองนายกฯ เป็นรองประธาน ก.ต.ช.

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เนื่องจากเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค. 65

เรื่องเพื่อพิจารณา (แฟ้มสีชมพู) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตธรรม เสนอร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เสนอแผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570 และร่างแผนด้านวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ของกรมทางหลวง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขออนุมัติการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทย (Digital startup) และการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการดำเนินโครงการหลวง จำนวน 39 โครงการ

กระทรวงต่างประเทศ ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมผู้นำของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ ค.ศ. 2022

ขณะที่เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ครม.เห็นชอบหรืออนุมัติ (แฟ้มสีส้ม) กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

เรื่องเพื่อทราบ (แฟ้มสีฟ้า) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบนถนน (ศปถ.) เสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)